Tidelag – Del 1

Sommaren 2014 återinfördes förbud mot tidelag av regeringen Reinfeldt. Egentligen var beslutet mer eller mindre enhälligt och alla partier på båda sidor blockgränsen var överens. Fastän Lagrådet avstyrkte och emellanåt sågade förslaget jäms med fotknölarna, var man fast beslutsam om att ofoget med att ligga med djur måste stoppas. För mig som har en liberal grundinställning till individer i allmänhet och sexualitet i synnerhet, tyckte så klart att beslutet var både beklagligt, bakåtsträvande och framför allt helt meningslöst. Men jag var å andra sidan inte speciellt förvånad.

lufKanske var beslutet en första signal om nykonservatismens återtåg, något som idag är desto mer påtaglig. Ännu mer tydligt med denna konservativa nymoralism blev det när Liberala ungdomsförbundet i Stockholm på årsmötet 21 februari 2016 bland annat röstade igenom att incest mellan syskon ska vara lagligt. Sociala medier mer eller mindre kokade över av sarkastiska kommentarer. Libertarianen Niklas Dougherty, f.d. Blogge Blogelito, har för den intresserade skrivit förtjänstfullt om LUF:s liberalism och Liberalernas avsaknad av densamma i bloggposten ”Incestuös politik”.

Liberala ungdomsförbundet beslutade så sent som 2015 att de ville avskaffa den nyinstiftade kriminaliseringen av tidelag, så ja, frågan kring att få ligga med vem man vill – så länge det är ömsesidigt, inte skadar någon annan och inte är ett galopperande samhällsproblem – verkar vara en fråga som engagerar Liberala ungdomsförbundet. Kanske inte jätteviktiga frågor just nu, men ändå signaler om att frihetliga frågor inte riktigt har samma genomslag längre (förutom när det kommer till äganderätt och ekonomi, vill säga).

Nåväl, av förekommande anledning tänkte jag därför att det var dags att damma av den här gamla bloggtexten igen. Ursprungligen kommer texten från ett individuellt arbete på 15 högskolepoäng jag gjorde på en fördjupningskurs i kriminologi 2007, men som jag har omarbetad för att passa formatet på internet lite bättre. Bilder är till exempel tillagda och referenshänvisningarna är borttagna, men jag har lagt till en referenslista i del fyra, mest bara för sakens skull (de finns!) Det finns en del teoretiska resonemang som inte känns sådär överdrivet relevanta kanske, men så är det i den akademiska världen – resonemang ska förankras och testas mot kända teorier. Av någon anledning lade jag ned mer tid på detta arbete än C-uppsatsen i arbets- och organisationspsykologi. Jag har ingen förklaring till varför.

Och nej, jag är ingen utövare av vare sig djursex eller tidelag, jag antar att det är lika bra att säga det. Jag är dessutom tvärallergisk mot allt som har päls på sig, till och med marsvin. Jag tycker faktiskt att tidelag är ett högst avvikande beteende, men det är ändå ingen orsak till att det ska vara kriminellt. Sån är jag.

 

tidelag

Innehåll

Del 1: Intro, historia och förekomst

Del 2: Synsätt och demoniseringprocess

Del 3: Offren

Del 4: Motiv och orsakssamband, samt Jurisdiktion

Historia

Tidelag (zoofili, bestialitet, sodomi) innebär enligt Nationalencyklopedin (1995) ”könsumgänge mellan människa och djur” och har en gång varit en brottslig handling. De gamla landskapslagarna stadgade bland annat levande begravning i jord för tidelagsbrott. Sedan medeltiden var tidelag belagt med dödsstraff ända fram till 1864 års strafflag som istället införde högst två års straffarbete för brottet. Även djuret offrades – vilket kan tyckas märkligt men lagen var på denna tid till stor del byggd på vidskepliga och moraliska paradigm utan de pragmatiska mål som kännetecknar dagens samhälle – och för att utplåna minnet av händelsen, och för att inte riskera att djuret blivit befruktat och därvid skapat en ”djurmänniska”, dödades även djuret. 1944 avkriminaliserades tidelag tillsammans med homosexualitet som tillsammans utgjorde två av de tre kristna sodomitiska synderna (den tredje var ”onaturliga handlingar” såsom oralsex).

Synen och lagstiftning gällande tidelag i det tidiga Sverige skiljde sig inte generellt mot övriga Europa även om Sverige hade ansenlig betoning på just tidelagsbrott i lagböckerna. Faktum är att tidelag var det absolut vanligaste enskilda brottet som flest svenskar avrättats för fram till år 1778 då den sista dödsdomen för tidelag verkställdes. Även det faktum att ordet och begreppet tidelag inte motsvaras i de övriga skandinaviska språken skvallrar om att företeelsen var extra uppmärksammad i Sverige. Det som också skiljde den svenska lagstiftningen från övriga Europa var det faktum att kvinnor inkluderades i lagstiftningen genom en könsneutral formulering i lagtexten. Förvisso dömdes bara en handfull kvinnor för tidelagsbrott, i jämförelse med tusentals män, men inkluderandet av kvinnor i lagstiftningen om tidelag var en klar skillnad mellan Sverige och övriga länder, även så nära grannar som Danmark och Norge. Flera uppger dessutom att tidelag antagligen var vanligare än vad domarna skvallrade om då man genom den stränga lagstiftningen sannolikt sökte enskildhet vid utövande för att undvika vittnen och upptäckt. Att dessutom agera vittne för tidelagsbrott orsakade de facto någons annans död och man kan troligtvis utgå från att vittnen inom familj och släkt var sällsynt förekommande.

Tidelag

Den snabba moderniseringen av det svenska samhället, och speciellt den sexuella reformrörelsen från 1930-talet och framåt, var mycket framgångsrik vilket bland annat medförde att Sverige blev världens första land att införa obligatorisk sexualundervisning i grundskolan. Detta ledde bland annat vidare till avkriminaliseringen av tidelag och homosexualitet 1944. Rydström menar dock i “Sinners and citizens – Bestiality and homosexuality in Sweden 1880-1950” att synen på Sverige som sexualliberalismens förlovade land i själva verket är ett falsarium och istället bygger på omdefinition av gränser av tillåten sex i en modern, rationell och medicinsk kontext, och där samtidigt en mer rättslig rigid hållning av överträdelser av dessa nya gränser uppstod. Det bör förtydligas att det moderna samhället i Sverige inte uppstod under 1930-talet utan innefattade en lång och komplex process under ett par hundra år. 1930-talet kan möjligtvis ses som ett av flera krumsprång under modernitetens samhällsformation där religion och moral alltmer kopplades loss från statens ansvarighet. Idag har vi världens mest sekulariserade samhälle – åtminstone på ytan – och avviker mer än vad övriga länder gör mot världen, som naturligtvis har sina fram- och baksidor.

Förekomst

De första vetenskapliga uppgifterna om tidelag var vanligt förekommande i det moderna samhället kom med Kinsey-rapporten där 8000 amerikanska män (1948) och lika många amerikanska kvinnor (1953) intervjuades om sitt sexuella beteende. Där finner man att 17 procent av den manliga lantbefolkningen hade haft sexuellt umgänge med djur (som ledde till orgasm – långt fler hade sexuell kontakt med djur utan orgasm). Stadsortsbefolkningen hade en betydande lägre andel tidelagsutövare – mellan hälften och en femtedel av lantsortsbefolkningens frekvenser – och när det hände skedde det oftast ute på landsbygden under ferietid eller liknande. Man slog därför fast att tidelag var mer vanligt förekommande om tillfälle gavs – vilket naturligtvis kan ifrågasättas. Totalt fann man att 8 procent av alla män hade haft sexuell kontakt med djur. 4-5 procent av alla kvinnor i materialet hade haft liknande sexuella kontakter med djur. Det bör påpekas att det mot Kinseyrapporten har framlagts metodologisk kritik samt det faktum att jordbruket har gett vika för industrialiseringen och att den därför inte är speciellt representativt längre.

Tidelag

Senare tids undersökningar med avseende på tidelag är inte så vanligt förekommande, kanske på grund av att de faller under sexualundersökningar och inte undersökningar om kriminellt beteende vilket ofta ligger på högre på den politiska dagordningen än sexuellt beteende. Djurskyddsmyndigheten fick dock i uppdrag av Regeringen att utreda i vilken omfattning människor använder djur i sexuella sammanhang då det förekommit uppgifter att det skulle vara i ökande omfattning. Djurskyddsmyndigheten kom med en rapport 2005 på basis av 1000 enkätsvar (av 1600 utskickade) från kommuner, länsstyrelser, yrkesverksamma veterinärer och kvinnojourer. Totalt redovisades 209 fall av människor som använder djur i sexuella sammanhang. 119 av dessa registrerades mellan 2000-2004, 70 fall för 1990-talet och 20 fall för slutet av 1970- och hela 1980-talet. Det går inte att dra några slutsatser om en eventuell ökning under denna period, bland annat på grund av att veterinärer inte har varit yrkesverksamma över hela perioden. Till mestadels omfattas hästar (161 fall) men även hundar, nötkreatur och katter finns registrerade. Merparten av de registrerade fallen, när människor använder djur i sexuella sammanhang, inbegriper enligt sammanfattningen någon typ av våldsinslag (i slutet av rapporten här), t.ex; ”Kraftiga skärskador i vaginan.” (fall nr 29), ”Två fall med skador från vasst föremål lokaliserade till vulva och vagina” (fall nr 50-51) samt ”Invärtes skador i vaginan, troligtvis uppkomna av trubbigt föremål” (fall nr 63). I endast tio fall av 209 kan man med stor säkerhet slå fast att handlingen syftade till sexuellt umgänge med djuret, t.ex, ”Hanhund som vid könsumgänge med en kvinna ’fastnat’ i henne” (fall nr 2) och ”Man som haft könsumgänge med en ko i ladugården” (fall nr 54).

Djurskyddsmyndigheten lade två år senare fram ytterligare en rapport på regeringens begäran där man berör 20 fall som rapporterats till landets polismyndigheter under 2005 rörande sexuellt utnyttjande av djur. Rapporten är i större omfattning än den tidigare rapporten och man diskuterar mer djupgående kring gällande lagstiftning i Sverige och jämförande länder utomlands, djurens fysiska och psykiska lidande, omfattningen som djur utnyttjas sexuellt, djurpornografi, hantering inom rättsväsendet samt rekommendation och förslag till lagstiftning. Man konstaterar att omfattningen av sexuellt utnyttjande av djur sannolikt är större än vad de förekommande studier som gjorts visar (så kallade mörkertal) och jämför vidare med sexual- och misshandelsbrott där den faktiska brottsnivån ligger på upp till tio gånger högre än den brottslighet polisen registrerar. Det faktum att handlingen tidelag är sexuellt avvikande borgar för ytterligare undanskymdhet av den som praktiserar det.

Att besvara i vilken omfattning tidelag, eller sexuellt umgänge med djur, förekommer är praktiskt taget omöjligt att svara på utifrån den fakta som finns tillgänglig. De två undersökningarna i modern tid ovan visar att våld mot djur förekommer, samt även till viss del sexuellt umgänge, men inte i vilken omfattning. Att likställa de så kallade ”mörkertalen” med sexualbrott har inga som helst vetenskapliga belägg. Man kan dock anta att tidelag existerar som fenomen, även om det är ytterst ovanligt i dagens moderna samhälle.

Direkt vidare till Tidelag – Del 2…

Medier: (1, 2, 3, 4, 5)

Annonser

3 reaktioner på ”Tidelag – Del 1

  1. Jag tror som du att det här handlar om ett sällsynt och ur samhällsperspektiv ganska ointressant beteende men misstänker att nyckeln till moralpanik och lagstiftariver inte ligger i själva brottet utan i straffet, i detta fall på den magiska gränsen max två års fängelse. Jag tror vi kan räkna med att tvååriga fängelsestraff successivt kommer att införas på de flesta förseelser och moralbrott i framtiden eftersom just detta det möjliggör husrannsakan och signalspaning mot befolkningen grundat på rutinmässig misstanke om nästan vad som helst.

    • Det är möjligt men jag tror inte det är en medveten agenda utan ett ”naturligt” steg i ett annars mer åsiktskontrollerande samhälle. Det är med stora risker man inför sådana här lagar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s